ועדת צוות תשע"ח

פניות לוועדה בעניין אנשי צוות

ועדת צוות מדגישה כי באופן יסודי התפיסה שמנחה את עבודתה ביחס לאנשי צוות היא
תפיסה של ליווי, דיאלוג, העצמה והתפתחות של אנשי צוות ודאגה לרווחתם.
– כאשר עולה קושי (מצד צוות, הורים וילדים) מול איש צוות רצוי לפנות ולקיים
דיאלוג עמו כשלב ראשון.
– במידה ולאחר ניסיון שכזה חבר הקהילה מרגיש כי הדיאלוג אינו מתקדם או
אינו אפקטיבי, למרות ניסיון הצדדים לעשות כן, ניתן לפנות בעניין איש הצוות למנהל/ת בית
הספר באמצעות טופס פנייה המצ"ב.
– מנהלת בית הספר יכולה להחליט לערב גורמים מקצועיים נוספים מצוות בית
הספר כחלק מתהליך ההתמודדות שעושה איש הצוות בעקבות הפניות/התלונות שהתקבלו
בעניינו . בין הגורמים יכולים להיות מעורבים בתהליך: ועדת צוות, יועצת בית הספר, איש
צוות מקצועי, פסיכולוג/ית בית הספר או גורם אחר שהמנהלת תחשוב שתוכל לסייע
בהתקדמות ובלמידה של איש הצוות.
מרגע שגורמים אלה החלו להיות מעורבים במקרה חלה עליהם חובה לשמור על כבודו
ופרטיותו של איש הצוות, ועל כן מחובתם לשמור על דיסקרטיות.
– במקרים בהם הפונה חש כי הטיפול בפנייה לא מוצה או לא טופל כהלכה הוא
רשאי לפנות ישירות לוועדת הצוות על גבי אותו טופס פנייה.
– מרגע שהתקבלו תלונות חוזרות על איש צוות אצל מנהלת בית הספר, עליה
לשקף את הדברים לאיש הצוות, לשתף אותו בפניות/תלונות שהתקבלו ולתעד את המהלכים
הללו.
במקרים אלו על המנהל להביא את הפנייה לדיון בוועדת צוות מצומצמת. תפקיד הוועדה
המצומצמת לבצע בדיקה של העניין ולהמליץ המלצות בנוגע להמשך התהליך מול איש צוות
בית הספר.
– מרגע שמקרה כזה מובא לוועדת צוות מצומצמת ע"י המנהל/ת, על חברי
הוועדה המצומצמת להקפיד ולשמור על דיסקרטיות מוחלטת. על כן מספר מצומצם של
חברים מתוך וועדת הצוות מיודע ומדווח לגבי המקרה, והם- ורק הם- לוקחים חלק בעיסוק בו
ובקבלת ההחלטות בעניינו.
– וועדת צוות מצומצמת תהיה מנהל/ת, יועצת/רכז/ת פדגוגי והורה לא מעורב.
– ועדת צוות מבקשת להדגיש כי על הפניות למנהל/ת בית הספר בעניין איש
צוות להיות חתומות בשמו של הפונה. לא יטופלו פניות אנונימיות.
– על הפניות להיות ברורות וספציפיות )ולא להיות מבוססות על תחושות(, כולל
דוגמאות קונקרטיות. ללא דוגמאות קונקרטיות אי אפשר לכבד את איש הצוות על ידי כך
שיתאפשר לו ללמוד, להתקדם ולהשתפר.
– ועדת צוות מבקשת להבהיר שגם לילדים יש דרכים להביע חוסר שביעות
רצון מהתנהלות איש צוות בבית הספר. גם במקרים אלו יש לעודד דיאלוג של הילד ישירות
עם איש הצוות הרלבנטי. במידה והבעיה אינה נפתרת הילד יכול לפנות למנהלת על גבי אותו
טופס פנייה.
– מנהל/ת בית הספר, וועדת צוות מצומצמת מחויבים לתעד את כל מהלך
הדברים בעניין איש הצוות מרגע קבלת פנייה בעניינו. תיעוד כזה אמור להבטיח שמירה על
תהליך שקוף והוגן, שראוי לשמור עליו למען כבודם של כל המעורבים בדבר.
למען הסר ספק, התיעוד יתקיים מרגע קבלת פנייה/תלונה, דרך שיחות המנהל/ת עם איש
הצוות בעניין הפניות/התלונות שהתקבלו בעניינו/ה, דרך החלטת מנהל/ת בית הספר על
העברת המקרה לוועדת צוות מצומצמת, דיוני וועדת צוות המצומצמת והמלצותיה, ועד
ההחלטות/ההמלצות שמתקבלות בוועדת הצוות המצומצמת בעניין המשך התהליך מול
איש/אשת הצוות.
– ועדת צוות מצפה מאיש הצוות, כמו גם מעצמה ומכל המעורבים בתהליך-
לקחת אחריות, להגיע פתוח להתמודדות עם הפניות/התלונות, להיות נכון לשמוע, להקשיב,
ללמוד, לקבל ביקורת ולעשות מאמץ על מנת לצאת מהתהליך מחוזק. הצלחת התהליך מול
ועם איש הצוות תלויה בהדדיות הזו.
טופס פניה למנהלת בית החינוך/ לוועדת צוות
בית החינוך הדמוקרטי "שחף" מאמין בדיאלוג ישיר עם אנשי הצוות. על מנת למנוע מצב בו
לא התקיים הנוהל המסודר, אנא שימו לב לשלבים שיש לבצע לפני הפניה לוועדת צוות
בנושא איש צוות.
1 . האם התקיימה שיחה ישירה עם איש הצוות?
2 . האם ניתן זמן לצורך תגובה?
רק אם התשובה היא כן לשתי השאלות, אך עדין מרגישים שרוצים פתרון, אנא מלאו את
הטפס הבא:
טופס פניה למנהלת בית החינוך/ ועדת צוות
תאריך: __________
הפונה: ________________________________________________________
שם ושם משפחה: _________________________________________________
נושא: _________________________________________________________
תיאור המקרה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
תיאור הפעולות שנעשו עד כה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
פתרון שאתה מציע למקרה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים